تشکل سیاسی اسلامی اساتید

 

مراحل تشکیل تشکل سیاسی اسلامی اساتید

1- ارسال تقاضانامه تاسیس تشکل سیاسی اسلامی با نام مشخص توسط هیات موسس ( 3 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت ) به هیات نظارت استان .

2- تشکیل جلسه هیات نظارت و صدور موافقت نامه اصولی .

3- تایید اساسنامه از سوی هیات نظارت پس از گذشت سه ماه از صدور موافقت نامه اصولی.

4- صدور پروانه فعالیت از سوی هیات نظارت.

5- عضوگیری تشکل تایید شده .

6- تعیین اعضای شورای مرکزی تشکل و برگزاری انتخابات.

7- انتخاب دبیر تشکل و اعضای علی البدل.

8- تهیه برنامه های شش ماهه و ارسال آن به هیات نظارت جهت تایید.

9- افتتاح حساب بانکی جهت دریافت هزینه فعالیت ها از دبیرخانه مرکزی تشکل های دانشگاهیان.

10- اجرای فعالیت های مندرج در برنامه مصوب.

 

ابتدا تقاضانامه ی تاسیس تشکل سیاسی اسلامی اساتید به دبیرخانه مرکزی ارسال گردیده است. سپس بعد از موافقت با درخواست تاسیس هیات نظارت بر تشکلهای سیاسی اسلامی در قالب صورت جلسه ای تایید وموافقت خود را جهت تاسیس اعلام نموده و حاصل آن صدور موافقت اصولی می باشد. که پس از گذشت3 ماه از صدور موافقت اصولی – هیات نظارت دانشگاه به تایید اساسنامه تشکل پرداخته و آنرا تصویب نموده است سپس پروانه فعالیت تشکل صادر گردیده و فعالیت تشکل رسماً آغاز گردیده است. سپس انتخابات برای تعیین اعضای شورای مرکزی تشکل صورت گرفته و گزارش و صورتجلسه به دبیرخانه مرکزی برای ثبت ارسال گردیده است

 

هیات نظارت تشکلهای سیاسی اسلامی اساتید استان کرمانشاه :

دکتر کیوان قدرتی: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه .

حجت الاسلام والمسلمین مهری: رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه .

دکتر فرامرز ملکیان: نماینده ریاست عالیه دانشگاه در تشکلهای سیاسی اسلامی اساتید استان.

 

بخشنامه ها :

بخش نامه شورای انقلاب فرهنگی + مواضع + الگوهای انسجام تشکیلاتی + پروانه فعالیت

 

اهداف تشکیل تشکل :

تشکل های سیاسی اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به دستور دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آغاز به کارکرد و تاکنون فعالیت های خود را در زمینه های مختلف به انجام رسانده است.

هدف ریاست دانشگاه از تشکیل تشکل اساتید راه اندازی مجموعه ای خلاق جهت پویایی و گردش کار فوق تحت عنوان تشکل اساتید بوده است .

 

معرفی دبیرخانه مرکزی :

کلیه ی تشکل های سیاسی اسلامی واحدها تحت نظارت دبیرخانه مرکزی سازمان مرکزی قرار گرفته است. وظیفه دبیرخانه مرکزی تشکلها پیگیری امور محوله به تشکل ها در سراسر کشور بوده و بررسی های لازم را برای رفع نواقص و کمبودها انجام می دهد.

هم چنین دبیرخانه محل انجام کلیه فعالیت های اداری و مالی و ارتباطات ( روابط عمومی ) مربوط به تشکل های اسلامی سیاسی اساتید کل واحدها و مستقر در سازمان مرکزی می باشد.

 

سر فصل فعالیت ها :

رسالت تشکل های اسلامی سیاسی اساتید تعیین خط مشی ها و راهبردهای مربوط به نحوه ی تشکیل و توسعه تشکلهای اسلامی اساتید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نقش و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در حفظ و توسعه نظام آموزش عالی کشوری می باشد.

از اهداف و وظایف تشکلهای سیاسی اسلامی اساتید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تنظیم برنامه فعالیت سالانه

ب) ارائه برنامه فعال سازی تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه

ج) تعیین خط مشی های مالی

د) اتخاذ و تبیین مواضع سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی

ه) پیگیری و ایجاد زمینه برای توسعه تشکل های اسلامی سیاسی اساتید در جهت تشکیل اتحادیه های منطقه ای و محلی

و) از جمله فعالیت های دیگر تشکل فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و علمی می باشد.

ادامه معرفی دبیرخانه مرکزی :

هم چنین عملیاتی نمودن مصوبات شورای نمایندگان تشکل و فراهم ساختن تعهدات لازم در برگزاری جلسات شورای نمایندگان و تنظیم صورت جلسات از دیگر وظایف دبیرخانه مرکزی می باشد.

 

دانش پژوهان :

تشکیل تشکل اسلامی سیاسی دانش پژوهان در سال 85 مورد تایید هیات نظارت دانشگاه قرار گرفت و این تشکل در واحد کرمانشاه آغاز به فعالیت کرد.

این تشکل فعالیت های زیادی را از سال 85 تاکنون به انجام رسانیده است ازجمله :

- شرکت در نشست هاو همایش های گوناگون

- برپایی جلسات متعدد در واحدهای دانشگاهی- استان

- تدوین جداول عملکرد و ارسال به دبیرخانه مرکزی

- برگزاری جلسات سخنرانی و حضور چهره های سیاسی کشور در جلسات

 

بخشنامه ها :

بخش نامه شورای انقلاب فرهنگی + بخش نامه مواضع + الگوهای انسجام تشکیلاتی + پروانه فعالیت

 

مراحل تشکیل تشکل سیاسی اسلامی اساتید :

1- مشاور سیاسی ریاست دانشگاه

2- شورای مرکزی نمایندگان ریاست دانشگاه

3- هیات نظارت برتشکل های سیاسی اسلامی هر واحد

4- تشکل های اسلامی – سیاسی هر واحد

5- دبیرخانه تشکل ها

6- کمیته تحقیقات راهبردی می باشد .

 

معرفی دبیرخانه مرکزی تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاهیان :

فعالیت کلیه تشکل های سیاسی اسلامی واحدها تحت نظارت دبیرخانه مرکزی سازمان مرکزی قرار گرفته است. وظیفه دبیرخانه مرکزی تشکل ها پیگیری امور محوله به تشکل ها در سراسر کشور بوده و بررسی های لازم را برای رفع نواقص و کمبودها انجام می دهد. هم چنین دبیرخانه محل انجام کلیه فعالیت های اداری و مالی و ارتباطات( روابط عمومی ) مربوط به تشکل های سیاسی اسلامی اساتید کل واحدها و مستقر در سازمان مرکزی می باشد. عملیاتی نمودن مصوبات شورای نمایندگان تشکل و فراهم ساختن تمهیدات لازم در برگزاری جلسات شورای نمایندگان و تنظیم صورت جلسات شورای نمایندگان و تنظیم صورت جلسات از دیگر وظایف دبیرخانه مرکزی می باشد.

 

سرفصل فعالیت ها :

رسالت تشکل های سیاسی اسلامی اساتید تعیین خط مشی ها و راهبردها مربوط به نحوه ی تشکیل و توسعه تشکل های سیاسی اسلامی اساتید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید برنقش و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در حفظ و توسعه نظام آموزش عالی کشور است.

 

ازاهداف و وظایف تشکلهای سیاسی اسلامی اساتید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تنظیم برنامه فعالیت سالانه

ب) ارائه برنامه فعال سازی تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه

ج) تعیین خط مشی های مالی

د) اتخاذ و تبیین مواضع سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی

ه) پیگیری و ایجاد زمینه برای توسعه تشکل های سیاسی اسلامی اساتید در جهت تشکیل اتحادیه های منطقه ای و محلی

ازجمله فعالیت های دیگر تشکل ها : فعالیت های اعتقادی ، فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و علمی می باشد.

 

تشکل سیاسی اسلامی دانش پژوهان واحد کرمانشاه :

تشکیل تشکل اسلامی سیاسی دانش پژوهان در سال 85 مورد تایید هیات نظارت دانشگاه قرار گرفت و این تشکل در واحد کرمانشاه آغاز به فعالیت کرد.

این تشکل فعالیت های زیادی را از سال 85 تاکنون به انجام رسانیده است ازجمله :

- شرکت در نشست ها و همایش های گوناگون

- برگزاری چندین کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی سیاسی

- برپایی جلسات متعدد در واحدهای دانشگاهی استان

- دعوت از شخصیت های سرشناس و برگزاری جلسات عمومی در ایام انتخابات

- تدوین جداول عملکرد و ارسال به دبیرخانه مرکزی

- برگزاری جلسات سخنرانی و حضور چهره های سیاسی کشور در جلسات

هم چنین تشکل سیاسی اسلامی دانش پژوهان در هر یک از جلسات خود برنامه های آتی و در دست اقدام را با اعضا مطرح نموده و نظرات وپیشنهادات آنان را نیز اعمال می نماید .

- ایجاد LINK برای اخبار

- فرم عضویت

کلیه اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جهت عضویت در تشکل سیاسی اسلامی دانش پژوهان از طریق تکمیل فرم عضویت در تشکل سیاسی اسلامی دانش پژوهان عضو شده و فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را آغاز نمایند.