دکترجهانشیر امینی

    مدرک تحصیلی:دکتری گیاه پزشکی

      درجه علمی: دانشیار

      گروه:گروه گیاه پزشکی کردستان

 

 • آدرس پست الکترونیک : 

                                      
 

 • تماس:   

        08337243065: دفتر                                                                                  

      08337243193: فاکس                                                                                     

 

 • تحصیلات:
 • دکتری تخصصی :
  • دکترای بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه تیمیریازوف مسکو در کشور روسیه
 • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه تربیت مدرس(1375)
 • کارشناسی
  • کارشناسی گیاه پزشکی از دانشگاه تهران (1372)

 

 • سوابق علمی- آموزشی: